Category: Water

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2016

In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. In 2016 wijzigde deze berekende emissie nagenoeg niet ten opzichte van 2015. Ammoniak komt vrij uit onder andere stallen, bij het uitrijden […]


Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft in de SVIR naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL monitort om de twee jaar dit doelbereik. De […]


Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990 – 2016

De natuurkwaliteit gebaseerd op waterplanten in Nederland is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een matige of goede kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 25 jaar is een lichte verbetering opgetreden uitgaande van de lage kwaliteit in 1990. De lage kwaliteit heeft te maken met het sterk onnatuurlijke karakter van vele wateren in Nederland en met […]


Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 – 2016

De natuurkwaliteit op basis van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2016 is sprake van een lichte verbetering. Bronpagina


Korstmossen en ammoniak

Taal Nederlands Trefwoorden:  korstmossen ammoniak Versies:  Korstmossen Korstmossen Korstmossen Korstmossen en ammoniak, 1991-2016 Dossier:  Effecten van verzuring en vermesting op natuur Kernindicator:  Dossier:  Effecten van verzuring en vermesting op natuur Onderwerp:  Milieukwaliteit en natuur Verantwoordelijke Redacteur:  plantengaw Afgesloten:  Bronpagina


Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2017

Volgens de gebruiksnormen die gelden vanaf 2015 produceert in 2017 driekwart van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven heeft zelfs 98 procent een overproductie. In 2017 is het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot gedaald door een lagere fosfaatproductie. Bronpagina


Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1981-2016

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste jaren fluctueren de effluentvrachten licht onder invloed van fluctuaties in de aanvoer en het zuiveringsrendement. De aanvoer kan variëren met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, maar ook door fluctuaties in de economische bedrijvigheid. […]