Category: Water

Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2016

De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de rioolwaterzuiveringsinstallaties dragen ook de gezuiverde emissies van huishoudens en bedrijven bij. Daarnaast zijn de atmosferische depositie en de emissies door verkeer van belang. Bronpagina


Emissiereductiedoelstellingen water

Al ongeveer vijfenveertig jaar worden nationaal en internationaal afspraken gemaakt om de emissies van stoffen naar water te verminderen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken, beleidsdoelstellingen en maatregelen wordt gegeven. Vooral de verdere uitvoering van maatregelen onder Kaderrichtlijn water (KRW) speelt een belangrijke rol, alsmede de Kaderrichtlijn Marien (KRM), gericht op bescherming van het mariene […]


Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2016

In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. In 2016 wijzigde deze berekende emissie nagenoeg niet ten opzichte van 2015. Ammoniak komt vrij uit onder andere stallen, bij het uitrijden […]