Category: Water

Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2008

De belasting van het oppervlaktewater door stikstof, fosfor, zware metalen en de polycyclische aromatische koolwaterstoffen benzo(a)pyreen en fluorantheen neemt onder normale omstandigheden licht af. Door meer neerslag in 2007 en daardoor meer af- en uitspoeling van landbouw- en natuurgronden, was de belasting door stikstof, fosfor en bepaalde zware metalen in 2007 iets hoger dan in […]