Category: Water

Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990 – 2016

De natuurkwaliteit gebaseerd op waterplanten in Nederland is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een matige of goede kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 25 jaar is een lichte verbetering opgetreden uitgaande van de lage kwaliteit in 1990. De lage kwaliteit heeft te maken met het sterk onnatuurlijke karakter van vele wateren in Nederland en met […]


Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1981-2016

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste jaren fluctueren de effluentvrachten licht onder invloed van fluctuaties in de aanvoer en het zuiveringsrendement. De aanvoer kan variëren met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, maar ook door fluctuaties in de economische bedrijvigheid. […]


Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2016

Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in cementovens, in afvalverbrandingsinstallaties, of in elektriciteitscentrales. Afvoer van slib naar de landbouw en storten mag alleen onder strenge voorwaarden en kan alleen bij schone slibben uit bepaalde industriesectoren. Bronpagina


Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2014

Afgezien van fluctuaties in de koelwaterhoeveelheden, lijken de winning en het gebruik van water de laatste ruim 30 jaar op hetzelfde niveau te zijn gebleven. Bronpagina