Category: Water

Vermesting in zoute wateren, 1990-2015

De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk gebleven. De concentraties in de Noordzee zijn ongeveer gelijk gebleven, in de kustzone zijn ze iets gedaald, maar sinds 2002 vrijwel gelijk gebleven. Bronpagina


Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2015

In de periode 1990-2015 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. In 2015 wijzigde deze berekende emissie nagenoeg niet ten opzichte van 2014. Ammoniak komt vrij uit onder andere stallen, […]


Bijensterfte in Nederland, 2006 – 2017

De sterfte van bijenvolken lag de laatste jaren rond de normale waarde van 10%. De bijensterfte is de vijf laatste winters duidelijk lager dan in de jaren daarvoor. Dit is positief maar er blijft internationaal zorg over de achteruitgang van populaties van wilde bestuivers. Bronpagina


Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater, 2015

In 2015 werden op iets meer dan 60% van de meetlocaties van gewasbeschermingsmiddelen en biociden de (stofafhankelijke) normen overschreden. Dat is hetzelfde aandeel als in 2014. Op veel locaties wordt de norm door minder dan 10% van het totaal aantal stoffen overschreden. Verbetering van de waterkwaliteit is daarom mogelijk door vooral de meest vervuilende stoffen […]