Category: Water

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2016

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2016 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting verschilt per werkzame stof. Bij imidacloprid, en MCPA was er in 2015 een afname te zien ten opzichte van 2010, terwijl dit bij terbutylazine een toename was. Bronpagina


Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2016

Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2016 nog steeds een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater: fosfor (34 procent), zink (32 procent), lood (29 procent), stikstof (22 procent), koper (21 procent), nikkel (20 procent) en cadmium (16 […]


Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2016

In 2016 is de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dit komt voornamelijk omdat de cijfers van de grootste bron, de uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden en natuurlijke bodems, niet opnieuw zijn berekend. Daarnaast is riolering en waterzuivering een belangrijke bron voor nutriënten. Voor stikstof speelt de atmosferische […]