Category: Klimaat

NEV 2017: Energietransitie uit de startblokken, maar nog veel horden te nemen

De hernieuwbare energieopwekking in Nederland gaat sneller groeien, de energiebesparing neemt toe en het energieverbruik neemt af. De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. De werkgelegenheid in duurzame energieactiviteiten neemt toe. Op decentraal niveau werken gemeenten en provincies steeds meer samen aan plannen voor de energietransitie. De praktijk blijkt desalniettemin weerbarstig want verschillende doelen […]


Europees voedselsysteem kan aanzienlijk duurzamer

Het Europese voedselsysteem leidt op dit moment tot veel vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Het is mogelijk om de Europese voedselproductie en -consumptie duurzamer te maken, maar dit vergt een majeure aanpassing in denken, beleid en kennis. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Food in a green light’, dat het Europees Milieu […]


Reactie PBL op Regeerakkoord

Het PBL is verheugd dat de grote leefomgevingsopgaven een belangrijke plaats innemen in het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op 10 oktober 2017 naar buiten hebben gebracht. Bronpagina


Energiesysteem Nederland emissiearm in 2050 dankzij wind, CCS en biomassa

Om klimaatverandering te beperken is een vergaande reductie van de broeikasgasemissies nodig, ook in Nederland. Een emissiereductie van 95% is dan passender bij de doelstellingen uit de overeenkomst van Parijs dan een reductie van 80%. Hoe gaat het Nederlandse energiesysteem er in de toekomst uitzien als we een dergelijke vermindering van de uitstoot willen realiseren? […]


Visitatie PBL in november 2017

In november 2017 vindt een brede visitatie van het PBL plaats. Het PBL wordt elke 5 jaar door een externe visitatiecommissie beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en op beleidsgerichtheid. Het Begeleidingscollege PBL is opdrachtgever. Bronpagina


CO2-emissies verklaard, 1990-2016

In de publicaties van onder meer PBL, CBS, IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan verschillende gebruiksdoeleinden. Bronpagina


Aangescherpte lucht-, klimaat- en energiedoelen EU: 43% reductie broeikasgassen in 2030, tegen 0,4% inkomensverlies

Met de Europese voorstellen tot aanscherping van de beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie vermindert in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tot 43% ten opzichte van 1990. Daarmee voldoet de EU ruim aan het vastgestelde reductiedoel. De extra kosten bedragen 0,4% van het Europees inkomen in 2030. Bronpagina


Aangescherpte lucht-, klimaat- en energiedoelen EU: 43% reductie broeikasgassen 2030, tegen 0,4% inkomensverlies

Met de Europese voorstellen tot aanscherping van de beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie vermindert in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tot 43% ten opzichte van 1990. Daarmee voldoet de EU ruim aan het vastgestelde reductiedoel. De extra kosten bedragen 0,4% van het Europees inkomen in 2030. Bronpagina


Uitstoot broeikasgassen in 2016 wereldwijd opnieuw gestegen

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de toename van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, met 1%. Deze niet-CO2 emissies nemen zo’n 28% van de totale uitstoot van broeikasgassen voor hun […]