Category: Klimaat

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2017

In 2017 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 16,7 miljard kWh, of wel 13,9 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 11 procent meer dan in 2016. De elektriciteitsproductie uit biomassa nam met 5 procent af, de productie uit wind steeg met 15 procent. Hierdoor is in 2017 wind een […]


Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2017

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2017 met 6,6 procent, 10 procent hoger dan het jaar er voor toen het aandeel 6,0 procent was. Het verbruik van hernieuwbare energie steeg met 11 procent van 124 naar 138 PJ. Het totale energieverbruik in Nederland bleef ongeveer gelijk. Bronpagina


Windvermogen in Nederland, 1990-2017

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2017 met bijna 30 procent toe, vooral door uitbreiding van de capaciteit door het plaatsen van 600 megawatt aan windmolens op zee. Deze uitbreiding vond weliswaar plaats in tweede helft van 2016 maar telde in 2017 dus met een volledig jaar mee in de productie. In 2017 kwam bijna […]


Nature-publicatie: ‘Elektrische auto’s worden pas gemeengoed bij veel breder stimuleringsbeleid’

Bij beleidskeuzes rond het toekomstig transportsysteem en de rol van koolstofarme voertuigen gaat het niet alleen om een afweging van kosten. Consumentengedrag speelt ook een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk dat de uitkomsten van modelstudies vaker worden gecombineerd met inzichten vanuit sociale wetenschappen. In een nieuwe Nature-publicatie, van onder andere PBL-onderzoeker Detlef van Vuuren, […]


Convenant PBL en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op 12 juli 2018 hebben de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een convenant afgesloten over een aantal additionele taken die het PBL in de periode 2018-2021 zal verrichten op verzoek van de directie Inclusieve en Groene Groei. Dit convenant is een vervolg op eerdere convenanten. De werkzaamheden […]


PBL’er Detlef van Vuuren genomineerd voor Huibregtsenprijs

Prof. dr. Detlef van Vuuren, senior klimaatonderzoeker bij het PBL, is samen met 5 andere wetenschappers genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2018. De jury van de Huibregtsenprijs heeft Van Vuuren genomineerd vanwege zijn werk aan en met IMAGE, een wereldwijd toonaangevend rekenmodel dat klimaatverandering in kaart brengt en beleidsopties verkent. De jury noemt IMAGE en de […]


Koerswijziging landbouw vraagt om een Landbouwakkoord

De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. De agrarische sector gaat van de ene affaire naar de andere. Boeren hebben amper bewegingsruimte om hun bedrijf te verduurzamen. Een koerswijziging richting verdienmodellen die duurzamer zijn voor boer én leefomgeving vraagt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om een breed gedragen toekomstbeeld, vereist helderheid over de […]


Aanscherping beleid nodig voor verantwoording van bedrijven over duurzaamheidsprestaties

Volgens een nieuwe EU-richtlijn moeten bedrijven verantwoording afleggen over  hoe ze omgaan met maatschappelijke belangen zodat ze daarop kunnen worden aangesproken. Daarvoor is goed vergelijkbare en complete informatie nodig. De PBL-studie Transparantie verplicht concludeert dat de recent aangepaste Nederlandse invulling van de Europese rapportageplicht van bedrijven op duurzaamheidsonderwerpen aanscherping behoeft. Bronpagina