Category: Dieren

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2016

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft nog niet op orde is. Bronpagina


Rietvogels en riet in moerassen

De indicator “Rietvogels en riet in moerassen” wordt in deze vorm niet langer geactualiseerd. Deels is de informatie opgenomen in de indicator ‘Trend broedvogels van moeras en zoet water’. Bronpagina


Bruinvis langs de Nederlandse kust en in de Noordzee, 1970 – 2015

De bruinvis was eeuwenlang algemeen langs de Nederlandse kust, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds de jaren negentig is de soort in de Noordzee en aan de kust weer een algemene verschijning. Bronpagina


Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2016

Terreinen met matige of slechte grondwaterstanden komen verspreid voor in het hele land en in alle ecosysteemtypen. Vooral moerassen, natte heiden en natte graslanden zijn verdroogd. Bronpagina


Trend in Bospaddenstoelen, 1965-2013

Stikstofgevoelige bospaddenstoelen gaan sinds 1994 vooruit. Deze groep paddenstoelen herstelt na een periode van achteruitgang tussen 1965 en 1985. Bronpagina


Bruinvis langs de Nederlandse kust, 1970 – 2015

De bruinvis was eeuwenlang algemeen langs de Nederlandse kust, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds de jaren negentig is de soort hier weer een algemene verschijning. Bronpagina


Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011

De indicator “Kleine ijsvogelvlinder in bossen” wordt niet langer geactualiseerd. De informatie is (deels) opgenomen in de indicator Fauna van het bos. Bronpagina