Category: Dieren

Trend van amfibieën, 1995-2017

De groep van de kikkers, padden en salamanders is in de periode 1995-2017 gestaag toegenomen. De laatste jaren wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme achteruitgang van de vuursalamander. Bronpagina


Schuimalgen

Deze indicator is afgesloten omdat hij niet kan worden geactualiseerd. Bronpagina


Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1906 – 2017

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1906 met 1,9 °C toegenomen. De lente en de zomer zijn het sterkst opgewarmd. De wereldgemiddelde temperatuur is over de periode 1880-2016 met circa 1,0 °C gestegen. De belangrijkste reden voor de trendmatige toename van de gemiddelde temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is waarschijnlijk het […]


Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2018

Trekvissen kunnen vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn verschillende rivieren en beken bereikbaar. De boezemwateren zijn vaak wel bereikbaar. De komende jaren worden nog vele vispassages aangelegd. Bronpagina


Trend van dagvlinders, 1990-2017

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit, al gaan de laatste tien jaar weer iets meer vlindersoorten in aantallen vooruit. De achteruitgang in verspreiding lijkt de afgelopen tien jaar ook afgeremd. Bronpagina


Areaalverandering van duinbiotopen

Deze indicator is vanwege veroudering afgesloten. Informatie over verandering in oppervlakte natuur in Nederland is te vinden in de volgende indicator: Bronpagina


Dagvlinders van graslanden, 1992-2016

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2016 achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden. Bronpagina