Category: Dieren

Bruinvis langs de Nederlandse kust, 1970 – 2015

De bruinvis was eeuwenlang algemeen langs de Nederlandse kust, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds de jaren negentig is de soort hier weer een algemene verschijning. Bronpagina


Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011

De indicator “Kleine ijsvogelvlinder in bossen” wordt niet langer geactualiseerd. De informatie is (deels) opgenomen in de indicator Fauna van het bos. Bronpagina


Dagvlinders van graslanden, 1992-2015

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2015 sterk achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden. Bronpagina


Voortgang vermindering verdroging

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd, omdat het ILG-beleid is afgerond. Het afronden van het ILG is onderdeel van de afspraken tussen rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Bronpagina


Vervroeging vliegtijd libellen

Deze indicator is afgesloten. Informatie over de fenologie van libellen is te vinden in de indicator Vliegperiode vlinders en libellen. Bronpagina


Ontwikkeling knoflookpad, 1979-2006

Deze indicator is afgesloten. Informatie over de knoflookpad vindt u onder Amfibieën van de Habitatrichtlijn: Bronpagina