Category: Dieren

Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2018

Trekvissen kunnen vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn verschillende rivieren en beken bereikbaar. De boezemwateren zijn vaak wel bereikbaar. De komende jaren worden nog vele vispassages aangelegd. Bronpagina


Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2016

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft nog niet op orde is. Bronpagina


Rietvogels en riet in moerassen

De indicator “Rietvogels en riet in moerassen” wordt in deze vorm niet langer geactualiseerd. Deels is de informatie opgenomen in de indicator ‘Trend broedvogels van moeras en zoet water’. Bronpagina